Arbeidstaker ba om fri på inneklemt dag, men fikk avslag, og leverte senere sykmelding for denne dagen. Som arbeidsgiver har du flere valg. Det er ikke gitt at du alltid skal betale.

 
Publisert 10. Mai 2016
 
Hver vår kommer det normalt en del arbeidsdager som er såkalte inneklemte dager, ved at de faller mellom en bevegelig helligdag og en helg (for eksempel fredag etter Kristi Himmelfartsdag i 2016).
Bedriftsforbundets advokater får jevnlig spørsmål fra arbeidsgivere som opplever at arbeidstakere sykmelder seg etter å ha fått avslag på ønske om fri på slike inneklemte dager, sier senioradvokat Morten Bjerkhaug.
Vi er for eksempel kjent med tilfeller der arbeidsgiver blir oppmerksom på at arbeidstaker har postet på Facebook at man er på ferie i «syden» eller annen tur / festlighet, mens man er sykmeldt. For eksempel fordi kollegaer sier fra til arbeidsgiver. I slike tilfeller kan du som arbeidsgiver nekte å betale sykepenger.
Bjerkhaug understreker viktigheten av god, skriftlig dokumentasjon. For eksempel søknad fra arbeidstaker om fri, utskrift av for eksempel Facebookside som kollegaer viser arbeidsgiver der arbeidstakeren ser til å ikke være syk den aktuelle dagen, brev med informasjon om avslag på betale sykepenger med videre (av bevishensyn i eventuell senere tvistesak).
Det er et vilkår for rett til sykepenger at fraværet skyldes sykdom. Dersom du som arbeidsgiver har saklig grunn til å mistenke at fraværet ikke skyldes sykdom plikter du ikke å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene), sier Bjerkhaug.
Dette kan for eksempel være tilfelle der arbeidstaker først har bedt om fri, men leverer egenmelding / sykmelding etter å ha fått avslag på ønske om fri den inneklemte dagen. Dette er også en problemstilling det kan være aktuelt å følge med på i forhold til ferieønsker, og andre sykdomstilfeller.
Det anbefales at arbeidsgiver informerer arbeidstaker skriftlig om avslaget på sykepenger samt arbeidstakers rett til å kreve sykepenger direkte fra NAV. Dette kan for eksempel gjøres i ett og samme brev til arbeidstaker og NAV.
Lovens ordning dersom arbeidsgiver nekter å betale sykepenger er at arbeidstaker melder sitt krav til NAV, som gjør en selvstendig vurdering av om det skal forskutteres sykepenger eller ikke. I den anledning er det viktig at NAV har tilgang til den samme informasjon som arbeidsgiver for å motvirke at NAV utbetaler dersom det åpenbart ikke er grunnlag for det.
Det anbefales derfor at arbeidsgiver informerer NAV skriftlig om begrunnelse for hvorfor man ikke vil betale sykepenger/hvorfor man mener arbeidstaker ikke var syk.
For det tilfelle at NAV forskutterer sykepenger vil NAV kreve refusjon fra arbeidsgiver. Sykepengesaken har da gått fra å være et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, til å bli en sak mellom arbeidsgiver og NAV. Dette medfører at arbeidsgiver får klageadgang på NAV sitt vedtak om å kreve refusjon for sykepengene. Klagen kan føres helt til ankenemnda for sykepengesaker i arbeidsgiverperioden.
Det er flere eksempler på at arbeidsgiver har fått medhold i at arbeidsgiver ikke skal betale sykepenger, på grunn av flere ulike forhold.
I tillegg til at arbeidsgiver kan få medhold i sitt syn overfor NAV, kan et slikt medhold i ankenemnda ha en betydelig signaleffekt innad i virksomheten.
 
Bedriftsforbundets advokat kan bistå deg dersom du har spørsmål til denne eller andre hendelser som kan oppstå når du driver egen bedrift.
Ta kontakt på:
E-post: hjelp@dinbedrift.no
Telefon: 23 35 70 10

Del:
Untitled Document