Få gratis tilgang til dokumentmaler

Antall årsverk:
Er du medlem av SMB Norge?:

Dokumentmaler:

 • Agenturavtale – eksempel
 • Advarsel mal
 • Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling
 • Arbeidsavtale midlertidig
 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp (ringehjelp)
 • Arbeidstakeroppfinnelser – mal for arbeidsgivers opsjon på denne
 • Avskjed – mal til bruk for avskjed
 • Avtale om kjøp av aksjer (sluttseddel)
 • Avtale om salg/kjøp av næringsvirksomhet
 • Avtale om ikke å ha verneombud i firmaer med færre enn 10 ansatte
 • Avtale om ikke å ha verneombud ved mindre enn 10 ansatte
 • Betalingpåminnelse
 • Drøftelsesmøte – mal for innkalling (arbeidsmiljøloven § 15-1)
 • Drøftelsesmøte – mal for referat / protokoll fra møtet (arbeidsmiljøloven § 15-1)
 • Egenerklæring – mal
 • Enkel innføring i internkontroll
 • Generalforsamling – innkalling
 • Generalforsamling – protokoll
 • Gjeldsbrev – omsetningsgjeldsbrev
 • Arbeidsavtale
 • Gjeldsbrev arbeidstaker – mal
 • HMS egenerklæring
 • Aksjeeieravtale
 • Husleieavtale – bolig
 • Husleieavtale – locale
 • Innkalling til dialogmøte under sykemelding
 • Innkalling til sykeoppfølgingsamtale – oppfølgingsplan
 • Kommisjonsavtale
 • Konsulentavtale
 • Eksempel på aksjeeierbok
 • Eksempel aksjebevis – brev til aksjeeier
 • Mal bestridelse av krav
 • Medarbeidersamtale – eksempel
 • Oppdragsavtale regnskapsfører
 • Oppløsning og avvikling av AS/ASA
 • Oppsigelse – mal for oppsigelse utenfor prøvetid
 • Oppsigelse i prøvetid – mal for formriktig oppsigelse i prøvetid
 • Permitteringsvarsel – mal
 • Personalhåndbok – eksempel
 • Salgsavtale løsøre med salgspant
 • Selskapsavtale – ansvarlig selskap
 • Selvskyldnerkausjon
 • Sluttavtale
 • Stiftelsesdokument med vedtekter
 • Styreinstruks AS
 • Styremøte – innkalling AS og ASA
 • Styremøte-protokoll
 • Styremøte protokoll – AS og ASA (ikke enestyre)
 • Taushetserklæring
 • Taushetsplikt – omfattende
 • Varsel om inndragning av egenmeldingsretten
 • Veileder i entrepriserett
 • Veileder i kontraktsrett
 • Veileder i leie av næringslokale
 • Veileder i permittering og nedbemanning
 • Veileder i selskapsrett
 • Veileder i skatt og merverdiavgift
 • Om vikarbyrådirektivet og nytt i arbeidsmiljøloven
 • Velferdspermisjoner – eksempel på retningslinjer

Les om medlemskap i SMB Norge

Jeg vil gjerne sende en spesiell takk til SMB Norge for de gode samtalene og diskusjonene vi har hatt og alle de gode innspillene dere har kommet med gjennom denne svært vanskelige perioden.

Iselin Nybø

Næringsminister

SMB Norge jobber jo kontinuerlig mot alt som har med økte utgifter for småbedriftene. De er interessert i at folk skal få være i arbeid og ha ansatte. De gjør mye for å bedre vilkårene for de små bedriftene

 

Anne Harila

Laserklinikken