DOKUMENTMALER

DOKUMENTMALER

Avskjed – mal til bruk for avskjed

Mal til bruk for avskjed.   Avskjed er den strengeste reaksjon arbeidsgiver kan ty til, og er reservert for de aller groveste tilfellene av arbeidstakers

DOKUMENTMALER

Avtale om salg/kjøp av næringsvirksomhet

Eksempel på avtale for salg/kjøp av næringsvirksomhet.   Avtaleeksempelet må tilpasses den enkelte situasjon, og det kan tenkes at det foreligger behov i den enkelte
DOKUMENTMALER

Betalingpåminnelse

Eksempel til bruk ved utsendelse av betalingspåminnelse.   Last ned fil: Betalingspaminnelse

DOKUMENTMALER

Egenerklæring – mal

Mal for egenerklæring.   Til bruk ved arbeidstakers fravær på grunn av egen sykdom eller sykt barn/syk barnepasser.   Last ned fil: Egenerklæring

DOKUMENTMALER

Enkel innføring i internkontroll

Enkel innføring i internkontroll.   Innføringen er ikke uttømmende, og erstatter ikke å gå på kurs i Helse,Miljø- og Sikkerhetsarbeid for virksomhetens øverste leder og

DOKUMENTMALER

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale til bruk for fast ansettelse av både heltid og deltidsansatte   Last ned her: Arbeidsavtale

DOKUMENTMALER

Gjeldsbrev arbeidstaker – mal

Mal for gjeldsbrev mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.   For eksempel i tilfeller der arbeidsgiver yter lån til arbeidstaker. Men kan også benyttes i andre situasjoner

DOKUMENTMALER

HMS egenerklæring

Egenerklæring for Helse, Miljø- og Sikkerhet.   Last ned fil: HMS egenerklæring

DOKUMENTMALER

Aksjeeieravtale

  Last ned her: Aksjeeieravtale  

DOKUMENTMALER

Husleieavtale – bolig

Eksempel på husleie avtale for utleie til boligformål.   Last ned fil: Husleieavtale bolig

DOKUMENTMALER

Husleieavtale – lokale

Eksempel på utleieavtale til næringsvirksomhet.   Last ned fil: Husleieavtale – lokale

DOKUMENTMALER

Kommisjonsavtale

Eksempel på kommisjonsavtale.   Last ned fil: Kommisjonsavtale

DOKUMENTMALER

Konsulentavtale

Eksempel på konsulentavtale.   Last ned fil: Konsulentavtale

DOKUMENTMALER

Mal bestridelse av krav

Eksempel på brev for å bestride krav man mener det ikke foreligger grunnlag for.   Det gjøres oppmerksom på viktigheten av å bestride alle krav

DOKUMENTMALER

Medarbeidersamtale – eksempel

Eksempel på hvilke punkter arbeidsgiver og arbeidstaker bør tenke gjennom og diskutere i forbindelse med medarbeidersamtale.   Dokumentet inneholder også ett forslag til handlingsplan for

DOKUMENTMALER

Oppdragsavtale regnskapsfører

Eksempel på oppdragsavtale for regnskapsfører.   Det gjøres oppmerksom på at mange regnskapsførere vil ha egne maler for oppdragsavtale som de ønsker å bruke som

DOKUMENTMALER

Oppløsning og avvikling av AS/ASA

Eksempel på fremgangsmåte ved oppløsning og avvikling av AS/ASA.   Last ned fil: Avvikling av AS/ASA

DOKUMENTMALER

Permitteringsvarsel – mal

Mal til bruk ved varsel om permittering av arbeidstakere.   Permittering skal varsles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Det anbefales at det gjennomføres samtaler

DOKUMENTMALER

Personalhåndbok – eksempel

Eksempel på utforming av personalhåndbok til bruk internt i bedriften.   Her kan reguleres forhold som ikke bryter med det som følger av lov eller

DOKUMENTMALER

Selvskyldnerkausjon

Eksempel på selvskyldnerkausjon.   Det gjøres oppmerksom på at for eksempel banker og andre finansinstitusjoner normalt vil ha egne skjemar for selvksyldnerkausjon som det normalt

DOKUMENTMALER

Sluttavtale

Eksempel på hvordan en sluttavtale kan utformes.   Arbeidstaker og arbeidsgiver kan frivillig endre eller avslutte arbeidsforholdet dersom det er enighet om det. Denne eksempelmal

DOKUMENTMALER

Styreinstruks AS

Styreinstruks AS.   Last ned fil: Styreinstruks AS

DOKUMENTMALER

Styremøte-protokoll

Styremøte-protokoll.   Last ned fil: Styremøte-protokoll

DOKUMENTMALER

Taushetserklæring

Eksempel på erklæring om taushet.   For eksempel til bruk mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Eksempelet kan også tilpasse andre situasjoner der det er viktig å

DOKUMENTMALER

Taushetsplikt – omfattende

Eksempel på taushetserklæring for tilfeller der det er behov for en mer omfattende regulering av taushetsplikten.   Last ned fil: Taushetsplikt omfattende avtale

DOKUMENTMALER

Varsel om inndragning av egenmeldingsretten

Eksempel på skriftlig varsel om at arbeidsgiver inndrar arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Arbeidsgiver kan inndra egenmeldingsretten for en periode på opp til 6

DOKUMENTMALER

Veileder i entrepriserett

Veileder i entrepriserett.   Last ned fil: Veileder i entrepriserett

DOKUMENTMALER

Veileder i kontraktsrett

Veileder i kontraktsrett.   Last ned fil: Veileder i kontraktsrett

DOKUMENTMALER

Veileder i selskapsrett

Veileder i selskapsrett.   Last ned fil: Veileder i selskaprett

DOKUMENTMALER

Velferdspermisjoner – eksempel på retningslinjer

Bedriftsinterne retningslinjer for å regulere arbeidstakers eventuell rett til velferdspermisjoner.   Det gjøres oppmerksom på at arbeidstaker har lovfestet rett på permisjon for visse tilfeller

Tema

Velg tema

Kategori

Velg kategori