NÆRINGSPOLITIKK

NÆRINGSPOLITIKK

Vi er de mindre bedriftenes sterke stemme i samfunnsdebatten

Saker vi har fått gjennom

Alene eller sammen med andre har vi fått gjennomslag for en rekke endringer som gjør arbeidsdagen enklere for bedriftsledere.

Visste du at 99 av alle bedrifter i Norge har under 100 ansatte? Bedriftsforbundet arbeider målbevisst for å bedre rammevilkårene for alle disse bedriftene. Siden 90-tallet har vi opparbeidet oss en sterk stemme i samfunns- og næringslivsdebatten og fått gjennomslag for en rekke saker. Her er et lite utvalg:

  • Fjerning av investeringsavgiften
  • Fjerning av delingsmodellen for aksjeselskaper
  • Bortfall av revisjonsplikt for mindre bedrifter
  • Redusert aksjekapitalkravet
  • Regel- og skjemaforenklinger
  • Innføring av foreldre- og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende

Du kan lese mer om våre næringspolitiske seire og fanesaker her.

I FRONT!  Hver eneste dag jobber vi for å bedre rammevilkårene til Norges mange små og mellomstore bedrifter. Det gjenspeiler seg tydelig i alle fanesakene vi har frontet i media og overfor lokale og nasjonale politikere.

– Samfunnet har en plikt til å heie frem Norges viktigste verdiskapere og Bedriftsforbundet sin oppgave er å være en ambassadør for dette.

JØRUND H. RYTMAN, leder politikk og samfunnskontakt, Bedriftsforbundet

LES PROGRAMMET! Her finner du detaljer om de næringspolitiske som vi brenner for, slik som skatt, fagkompetanse, arbeidsliv, innkjøp, miljø, europa, norden, samferdsel, by- og distriktsutvikling, for å nevne noen.

Vårt næringspolitiske program

Visste du at 99% av alle bedrifter i Norge har under 100 ansatte? Det er på tide at de blir anerkjent for sin formidable posisjon.

I Bedriftsforbundet jobber vi for et samfunn der de små og mellomstore bedriftene blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener.
Den offentlige debatten om norsk næringsliv blir ofte redusert til en debatt om offentlig lederlønninger og størrelsen på nedsalg i store statlige selskaper. Bedriftsforbundet vil derfor snu debatten til å handle mer om det store mangfoldet i norsk næringsliv. Vi ønsker en debatt der de små og mellomstore bedriftene sine behov og utfordringer blir løftet frem.
Bak bedriftene står det flere tusen bedriftseiere, som gjennom sitt arbeid skaper arbeidsplasser for andre. De skaper liv i lokalsamfunnet og de bidrar til fellesskapet.
 

Det er småbedriftene som får hverdagen til å fungere

I over 25 år har Bedriftsforbundet representert de mindre bedriftene. Bedriftsforbundet sørger for at de som skaper arbeidsplasser for seg og andre, får en stemme i den offentlige debatten. Det som forener oss er de utfordringene og mulighetene det innebærer å drive en bedrift i Norge.
Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 % av norsk næringsliv. Disse bedriftene skaper arbeidsplasser for over halvparten av alle arbeidstakere i landet, og produserer 4 av 10 kroner i total verdiskaping. De er ryggraden i norsk økonomi og de representerer folkesjela i Norge.
Gjennom vår politikk skal Bedriftsforbundet synliggjøre at det er i alles interesse å legge til rette for bedriftene. Vi skal sette søkelyset på de utfordringene som mange møter i hverdagen, men vi skal også trekke frem den ekte bedriftsgleden mange får ved å drive for seg selv. Norske bedriftseiere er hverdagshelter! Uten deres utrettelige arbeid stopper Norge opp.
Les mer i heftet: Næringpolitisk program 2017-2109
 

Fanesaker vi jobber med

Bruk oss som talerør til politikerne. Vi er bransje og partipolitisk uavhengig og jobber kun for at det skal bli enklere å drive bedrift.

Her kan du lese mer om de viktigste sakene vi jobber med nå:

Innfør en karensdag

Korttidsfraværet er en stor utfordring for små og mellomstore bedrifter. Bedriftsforbundet er den eneste organisasjonen som mener det må innføres karensdager og redusert sykelønn for å få redusert sykefraværet.

Stortingsmelding om småbedrifter i Norge

Bedriftsforbundet jobber for å synliggjøre viktigheten av småbedrifter og deres betydning for samfunnet. En småbedriftsmelding vil gi grunnlag for en mer konkret debatt om småbedriftenes situasjon og hvilke utfordringer de møter på veien for å bli større virksomheter. 9 av 10 virksomheter har under 20 ansatte og 74 prosent av alle virksomheter har 1-9 ansatte. Bedriftsforbundet mener at næringspolirikken i større grad må ta utgangspunkt i størrelsen og ressursene til de mindre virksomhetene som står for halvparten av verdiskapingen i landet

Øk lærlingtilskuddet

Fremtidens arbeidsstyrke trenger flere lærlingplasser. I 2030 vil Norge trenge 30 000 flere fagarbeidere, men det er fortsatt stor etterspørsel etter lærlingplasser. For at det skal bli enklere for små bedrifter å ansette flere lærlinger må vi øke lærlingtilskuddet betraktelig. Uten flere lærlingplasser svikter vi vår viktigste ressurs og arbeidskraft for fremtiden.

Fjern formuesskatten på arbeidende kapital

Bedriftsforbundet jobber for at formuesskatten på arbeidende kapital skal fjernes. Skatten svekker verdiskapingen og er skadelig for det private norske eierskapet. Vår målsetting er at bedriftene skal få beholde mer av egenkapitalen i virksomheten slik at de kan investere i nye prosjekter og arbeidsplasser.

Høringssaker, ca 40 i året

Bedriftsforbundet er høringsinstans for alle store og små saker som angår små og mellomstore bedrifter og avgir en rekke høringsuttalelser.
 

BLIR HØRT! Gjennom mer enn 25 års målrettet arbeid har vi styrket vår rolle som de mindre bedriftenes talerør i media og overfor lokale og nasjonale politikere.

VIS ALT

NÆRINGSPOLITIKK

[home-slider-subcat CAT=”52″]

Facebook

BLI MEDLEM