Har din arbeidstaker krav på å fri i forbindelse med en begravelse? Eller fri til andre velferdsformål? Hvor lang tid har arbeidstaker eventuelt rett på fri – og eventuelt med lønn? Hva gjelder nær familie? Er det søsken, mann, barn og foreldre? Hva med besteforeldre? Har de i det hele tatt krav på lønn? Dette er spørsmål som våre advokater jevnlig mottar. Vet du svaret?

I utgangspunktet står arbeidsgiver fritt til å bestemme om det skal gis fri – og eventuelt med lønn, såfremt det ikke følger annet av arbeidsavtalen til din(e) ansatte, eventuell tariffavtale, internt personalreglement eller lignende sier advokat Bjerkhaug.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

Virksomheter bundet av tariffavtale

Dersom din virksomhet er bundet av tariffavtale, eller har forpliktet deg til å følge også den delen av en tariffavtale som gjelder velferdspermisjoner uten å være formelt bundet av den, så vil tariffavtalen kunne gi den ansatte rettigheter ut over det som følger av arbeidsavtalen.
I så fall vil bedriften kunne være forpliktet til å innvilge søknad om velferdspermisjon for de tilfeller som er nevnt i tariffavtalen. Ofte inneholder tariffavtalene bestemmer som sier at permisjon skal gis i «nødvendig utstrekning», eller i de tilfeller der det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstid (for eksempel tannlegetimer og time hos legespesialist) eller i et visst antall dager (for eksempel 3 dager i forbindelse med begravelse til nærstående). Hvem som er nærstående er normalt nærmere beskrevet i tariffavtalene.

Les også: SMB’ene bidrar med halvparten av verdiskapingen i Norge!

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale

Dersom bedriften ikke er bundet av tariffavtalen er man ikke forpliktet til å gi fri i samme utstrekning, men det kan være veiledning å finne i tariffavtalene for hva som gjelder for en stor gruppe ansatte i samme virksomhetstype dersom man ønsker å se hen til det sier Bjerkhaug.

Lovbestemt rett til permisjon

Arbeidsmiljøloven gir rett til fri for noen tilfeller, men gir ikke rett til fri med lønn fra arbeidsgiveren. Dette gjelder blant annet rett til foreldrepermisjon, utdanningspermisjon, permisjon for å avtjene militærtjeneste m.v., se lenke til arbeidsmiljøloven kapittel 12. Se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_12
Eventuell fri til å delta ved begravelse og lignende er velferdspermisjon, som ikke er nevnt i arbeidsmiljøloven. Det er i slike tilfeller opp til arbeidsgiver å innvilge velferdspermisjon, med eller uten lønn, såfremt det ikke står noe annet i arbeidsavtalen, eventuelt arbeidsreglement for bedriften (dette kan arbeidsgiver ofte endre ensidig, men ikke alltid) eller eventuell tariffavtale som måtte gjelde for bedriften.
Når det gjelder fri til å delta i begravelser er dette ofte et følsomt tema for arbeidstaker som det anbefales å søke å komme frem til en enighet om. Eventuelt ved at arbeidstakeren får fri mot å arbeide inn igjen tiden senere eller ta ut en feriedag eller lignende.
Dersom du har spørsmålet til dette eller andre temaer tilknyttet permisjoner kan du ta kontakt med Bedriftsforbundets advokater på e-post: [email protected] eller telefon: 23357010.

Bli medlem i SMB Norge

Les mer om 6 grunner til å bli medlem i smb norge

Del:
Untitled Document